Aktywna tablica 2020-2024

Jaki jest harmonogram realizacji programu w latach 2021-2024?

Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie do organów prowadzących – do 4 sierpnia 2021

Wniosek organu prowadzącego szkołę/szkoły do wojewody – do 10 sierpnia 2021

UWAGA: Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia

Kwalifikacja wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów – do 27 sierpnia 2021

Przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 15 października 2021

 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PROGRAMIE AKTYWNA TABLICA 2021 (ZAŁOŻENIA PROJEKTU Z 17.06.2021)

Szkoła będzie mogła wziąć udział w programie tylko raz, czyli szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 mogą wnioskować o 14 000 zł lub 35 000 zł.

Szkoła, która otrzymała wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, nie będzie mogła wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021–2024.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE  które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019

14 000 zł / 17 500 zł

 1. laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 2. zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
 3. tablica interaktywna: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 4. tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego
 5. projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 6. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 7. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

 

 SZKOŁY PODSTAWOWE

w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
35 000 zł / 43 750 zł

 1. laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 2. zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
 3. pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii: psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 4. procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
 5. dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 6. dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 7. dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie lit. c 1-4 z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,
 8. specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK,
 9. komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa odpowiednio w pkt 3 lub 4.

 

 SZKOŁY PODSTAWOWE  dla uczniów niewidomych

35 000 zł / 43 750 zł

 1. laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 2. zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 3. notatniki brajlowskie,
 4. linijki brajlowskie,
 5. inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
 6. komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w podpunktach 1-3

 

 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

14 000 zł / 17 500 zł

 1. laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 2. zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,
 3. tablica interaktywna: tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
 4. tablica interaktywna bez projektora ultrakrótkoogniskowego
 5. projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,
 6. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,
 7. interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali,
 8. specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki.

 

 SOSW  specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

100 000 zł / 125 000 zł

 1. drukarki brajlowskie,
 2. drukarki druku wypukłego,
 3. drukarki 3D.

Kto może wziąć udział w programie?

 • publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
 • publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
 • publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
 • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
 • publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
 • publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia)
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

Jakie wymagania muszą spełniać szkoły przystępujące do programu?
szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia
finansowego w latach 2017–2019 szkoły ponadpodstawowe
1. posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s zgodnie
z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
2. posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na
jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
• preinstalowanym systemem operacyjnym,
• oprogramowaniem biurowym,
• oprogramowaniem antywirusowym,
• oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym
oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router;
3. w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych
do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną
do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora
dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
4. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu,
posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio
do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
5. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu
do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
szkoły podstawowe, w których
uczą się uczniowie ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
szkoły podstawowe, dla uczniów
niewidomych
specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
(SOSW) dla uczniów
niewidomych lub słabowidzących
1. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu,
posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio
do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
2. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu
do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jaki jest wkład własny organu prowadzącego?

W przypadku szkół i SOSW dla których organem prowadzącym NIE jest minister:

 

Maksymalna kwota wsparcia

Wkład własny organu prowadzącego

14 000 zł

co najmniej 3500 zł

35 000 zł

co najmniej 8750 zł

100 000 zł

co najmniej 25 000 zł

W przypadku wnioskowania o wsparcie niższe niż „maksymalna kwota wsparcia”, wkład własny wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Jakiego rodzaju wkładu własnego może udzielić organ prowadzący? (nie dotyczy szkół i SOSW dla których organem prowadzącym jest ministerstwo)

 • wkład finansowy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie. W ramach wkładu własnego można również zakupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii wykorzystujące TIK.
 • wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

 

UWAGA: dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Jakie warunki musi spełniać sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii:

 1. posiadają deklarację CE
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta, z tym że, warunek ten nie dotyczy sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapiistanowiących wyroby medyczne, o których mowa w pkt 3,
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne
 4. są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, sporządzone w języku polskim
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata

 

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (zarówno dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

KREATOR WNIOSKÓW

Kreator zostanie uruchomiony po opublikowaniu przez MEiN zasad programu.

GOTOWE WNIOSKI

Gotowe wnioski zostaną udostępnione po opublikowaniu przez MEiN zasad programu.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY zaproponowane w projekcie rozporządzenia z 17.06.2021 r.

 • Szkoła będzie mogła wziąć udział w programie tylko raz, czyli szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 mogą wnioskować o 14 000 zł lub 35 000 zł,
 • we wnioskach na kwotę 35 000 zł trzeba będzie wskazać liczbę uczniów z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • w sytuacji, gdy wniosków będzie więcej niż środków to pierwszeństwo będą miały szkoły z większą liczbą uczniów ze SPE i te biorące udział w projekcje „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” lub w projekcie „Lekcja: Enter”,
 • szkoły będą musiały posiadać dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s
 • sprzęt nie będzie musiał być wyprodukowany maksymalnie 9 miesięcy przed dostawą,
 • szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, nie mogą wystąpić o udzielenie wsparcia finansowego w latach 2021–2024.