Informacja o programie

Beneficjenci programu Aktywna Tablica 2021:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa).

 

Maksymalne kwoty wsparcia

Uwaga! Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów słabowidzących i niewidomych (SOSW)

 

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2021

do 15 maja – składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o udział w programie

do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących

Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy 2021:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe :

 1. tablice interaktywne 
 2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym 
 3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy –
 4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku
 5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia):

 1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :
 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem),
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej;
 1. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania

Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi :

 1. Pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskie
 2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania

Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły za granicą na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

 1. tablice interaktywne 
 2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym
 3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy
 4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku
 1. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 2. 6. wirtualne laboratoria
 3. 7. materiały do nauczania kodowania i robotyki

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić:

 1. Drukarki brajlowskie;
 2. Drukarki druku wypukłego;
 3. Drukarki 3D.

W latach 2021-2024 będzie kontynuowany rządowy program Aktywna Tablica. W tym roku szkoły mogą składać wnioski do 15 maja, a dotacje otrzymają do 30 lipca  – cały harmonogram programu jest dostępny w załączniku do uchwały (s.53). 

Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, skłaniają do kontynuacji i rozszerzenia działań zarówno w zakresie podmiotowym (beneficjenci programu), jak i przedmiotowym (katalog pomocy dydaktycznych) na dalsze lata, tj. 2020–2024.

Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży oraz szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Z tego warunku będą zwolnione szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej w 2020 r., szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi i uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

 1. a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
 1. b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor; 

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.

Harmonogram:

Lp. Zadanie Termin realizacji

 

1

Poinformowanie o założeniach programu i harmonogramie jego realizacji przez:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – organy prowadzące szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz dyrektora ORPEG;

2) właściwego ministra – prowadzonych przez niego szkół.

w dniu następującym po dniu przyjęciu programu

 

 

2

Złożenie wniosków o udział w programie przez:

1) dyrektorów szkół – do organów prowadzących;

2) dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra – do tego ministra;

3) dyrektorów szkół za granicą – do dyrektora OREPG;

4) dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – do organów prowadzących te ośrodki.

 

 

do dnia 15 maja

 

3

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

1) organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolnowychowawcze – do wojewodów;

2) dyrektora ORPEG – do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do dnia 30 maja

 

4

Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przez wojewodów.

Kwalifikacja wniosków o udział w programie złożonych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra, dyrektorów szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przekazanie przez wojewodów i właściwych ministrów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołów z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków.

 

do dnia 15 czerwca

 

5

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa z uwzględnieniem środków na dany rok określonych w programie.

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej dla właściwych ministrów prowadzących szkoły.

 

do dnia 25 czerwca

6  Wystąpienie przez wojewodów i właściwych ministrów do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskami o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której są dysponentami, z podaniem klasyfikacji budżetowej. do dnia 30 czerwca

 

7

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przekazanie wsparcia finansowego przez właściwego ministra prowadzonym przez niego szkołom.

Przekazanie wsparcia finansowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, prowadzonym przez niego szkołom za granicą.

 

do dnia 30 lipca

8 Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące oraz szkoły, szkoły za granicą i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. do końca roku budżetowego
9 Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań finansowych. do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego

 

 

10

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie przez:

1) szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – organom prowadzącym;

2) szkoły prowadzone przez właściwego ministra – temu ministrowi;

3) szkoły za granicą – dyrektorowi ORPEG.

 

do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

11

Przekazanie sprawozdań z realizacji programu przez organy prowadzące wojewodom.

do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

12

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań w sprawie oceny efektów realizacji programu przez wojewodów, właściwych ministrów oraz dyrektora ORPEG.

do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

13

Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji programu.

do dnia 1 sierpnia każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

14  Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji programu. 31 września 2025 r.

 

Zakupiony w ramach programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. posiadają deklarację CE;
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.